Thông báo nộp Báo cáo Đồ án tốt nghiệp 2018

Văn phòng khoa gửi thông báo đến sinh viên Đại học chính quy khóa 2014 về việc nộp báo cáo đồ án tốt nghiệp như sau:

  • Ngày 06/12/2018: nhận phiếu giao nhiệm vụ tại VPK Quận 1
  • Ngày 11/12/2018 (Sáng và chiều thứ Hai): nộp 02 quyển bìa thường đã có chữ ký xác nhận của GVHD tại VPK CNTT2 Quận 1
  • Ngày 21/12/2018: nộp 03 cuốn tóm tắt đề tài tại Hội đồng chấm bảo vệ đồ án tốt nghiệp tại Quận 1
  • Ngày 08/01/2019 (Sáng và chiều thứ Ba): nộp 02 quyển bìa cứng (đã có chữ ký xác nhận của GVHD và GVPB) và file dữ liệu tại VPK Quận 1

Thông tin chi tiết sinh viên xem tại đây

Hướng dẫn viết cuốn báo cáo đồ án tốt nghiệp.

Sinh viên nghiêm túc thực hiện quy định này!