Cố Vấn Học Tập

Để được hướng dẫn và tư vấn trong quá trình học tập sinh viên liên hệ với Thầy/Cô là Cố vấn học tập phụ trách khối lớp của mình (xem danh sách). Ngoài ra sáng thứ 4 hằng tuần có Cố vấn học tập trực tại văn phòng khoa cơ sở quận 9 để tiếp sinh viên của tất cả các khối lớp, sinh viên có nhu cầu có thể liên hệ với Cố vấn trực tại văn phòng khoa

DANH SÁCH TIỂU BAN CỐ VẤN HỌC TẬP NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

STT HỌ VÀ TÊN NHIỆM VỤ Khối lớp phụ trách
1 Nguyễn Hồng Sơn Trưởng tiểu ban D14CQPT, D14CQIS
2 Nguyễn Xuân Sâm Ủy viên-Thư ký D14CQMT01, D15CQMT01
3 Lưu Nguyễn Kỳ Thư Ủy viên D18CQCN01, D18CQCN02, D18CQCN03
4 Nguyễn Ngọc Duy Ủy viên D16CQCN01, D16CQCN02, D16CQCN03
5 Nguyễn Anh Hào Ủy viên D15CQPT01, D15CQIS01
6 Trương Đình Huy Ủy viên D17CQCN01, D17CQCN02, D17CQCN03

DANH SÁCH TIỂU BAN CỐ VẤN HỌC TẬP NGÀNH AN TOÀN THÔNG TIN

STT HỌ VÀ TÊN NHIỆM VỤ Khối lớp phụ trách
1 Nguyễn Hồng Sơn Trưởng tiểu ban D14CQAT
2 Huỳnh Trọng Thưa Ủy viên-Thư ký D17CQAT01, D18CQAT01, D18CQAT02
3 Huỳnh Thanh Tâm Ủy viên D15CQAT01, D16CQAT01
4 Trương Đình Huy Ủy viên
5 Nguyễn Xuân Sâm Ủy viên

DANH SÁCH TIỂU BAN CỐ VẤN HỌC TẬP NGÀNH CÔNG NGHỆ ĐA PHƯƠNG TIỆN

STT HỌ VÀ TÊN NHIỆM VỤ Khối lớp phụ trách
1 Nguyễn Hồng Sơn Trưởng tiểu ban
2 Lê Minh Hóa Ủy viên-Thư ký D14CQTK, D14CQPU và D18CQPT
3 Lưu Ngọc Điệp Ủy viên D15CQPU và D16CQPU
4 Huỳnh Thị Tuyết Trinh Ủy viên D15CQTK và D16CQTK
5 Nguyễn Văn Sáu Ủy viên D17CQPT