Thông báo tuyển dụng: Công ty FSS tuyển dụng nhiều vị trí mới

Công ty cổ phần Giải pháp Phần mềm Tài chính, gọi tắt là FSS, là công ty tiên phong cung cấp phần mềm tài chính, một trong những hướng nghề nghiệp đang tăng trưởng rất tốt và nhiều tiềm năng của công nghệ thông tin. Trong tháng 2/2021 Công ty FSS tiếp tục tuyển dụng nhiều vị trí, xem chi tiết tại các trang chính thức của công ty sau đây:

https://fss.com.vn/tuyen-dung/ho-chi-minh-tuyen-dung-lap-trinh-vien-mobile-app
https://fss.com.vn/tuyen-dung/ha-noi-can-bo-phan-tich-nghiep-vu-ba
https://fss.com.vn/tuyen-dung/ho-chi-minh-tuyen-dung-lap-trinh-vien-csdl-database-developer
https://fss.com.vn/tuyen-dung/ha-noi-lap-trinh-vien-co-so-du-lieu-data-warehouse-developer