Trưởng Khoa:

TS. NGUYỄN HỒNG SƠN

Phó Khoa:

ThS. LƯU NGUYỄN KỲ THƯ

Trưởng Bộ môn Truyền thông và mạng máy tính

TS. NGUYỄN XUÂN SÂM

Trưởng Bộ môn An toàn thông tin:

TS. HUỲNH TRỌNG THƯA

Phụ trách bộ môn Công nghệ đa phương tiện:

ThS. LÊ MINH HÓA