Trang sinh viên đăng các thông báo cần thiết đối với sinh viên, đề nghị sinh viên thường xuyên theo dõi các thông báo quan trọng từ trang này.
Trang sinh viên cũng cung cấp bài giảng chính thức của các môn học.