Đào tạo

Hiện nay khoa Công nghệ thông tin đào tạo ba ngành:

1. Công nghệ thông tin

2. Công nghệ đa phương tiện

3. An toàn thông tin

Tất cả các ngành đều được đào tạo theo hình thức tín chỉ.

Sinh viên ngành Công nghệ thông tin sẽ được chia chuyên ngành vào cuối năm thứ ba để vào một trong bốn chuyên ngành: Công nghệ phần mềm, Hệ thống thông tin, Truyền thông và Mạng máy tính, An toàn thông tin mạng.

Sinh viên ngành Công nghệ đa phương tiện được chia chuyên ngành vào cuối năm thứ hai để vào một trong hai chuyên ngành: Thiết kế đa phương tiện, Phát triển ứng dụng đa phương tiện.

Nguyên tắc chia chuyên ngành: Số sinh viên của một lớp chuyên ngành không vượt quá số lượng cho phép nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo. Sinh viên được đăng ký nguyện vọng và được xếp theo nguyện vọng nhưng khi số lượng đăng ký vượt quá số lượng cho phép thì sẽ xét ưu tiên theo điểm trung bình chung từ cao xuống. Điểm trung bình chung là điểm lấy từ các học kỳ trước, tổng kết được cho đến thời điểm chia chuyên ngành.

 

Recent Posts

  1. Chương Trình Đào Tạo TESTER – DXC Việt Nam Comments Off on Chương Trình Đào Tạo TESTER – DXC Việt Nam
  2. CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG TÀI TRỢ KHUYẾN HỌC KMS Năm học 2017-2018 Comments Off on CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG TÀI TRỢ KHUYẾN HỌC KMS Năm học 2017-2018
  3. FPT Telecom tuyển dụng Comments Off on FPT Telecom tuyển dụng
  4. Sinh viên An toàn thông tin tham gia UIT CTF Comments Off on Sinh viên An toàn thông tin tham gia UIT CTF
  5. Cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin 2017” Leave a reply
  6. KMS – Ngày hội tuyển dụng dành cho Tester 12/10 Leave a reply
  7. Chương trình Fresher của DXC Technology Services Vietnam Leave a reply
  8. VNG FRESHER – WHERE TALENTS SHINE Leave a reply
  9. Ngày Hội Công Nghệ TMA 2017 – 16/9/2017 Leave a reply