Đào tạo

 

Hiện nay khoa Công nghệ thông tin đào tạo ba ngành:

1. Công nghệ thông tin

2. Công nghệ đa phương tiện

3. An toàn thông tin

Tất cả các ngành đều được đào tạo theo hình thức tín chỉ.

Sinh viên ngành Công nghệ thông tin sẽ được chia chuyên ngành vào cuối năm thứ ba để vào một trong bốn chuyên ngành: Công nghệ phần mềm, Hệ thống thông tin, Truyền thông và Mạng máy tính, An toàn thông tin mạng.

Sinh viên ngành Công nghệ đa phương tiện được chia chuyên ngành vào cuối năm thứ hai để vào một trong hai chuyên ngành: Thiết kế đa phương tiện, Phát triển ứng dụng đa phương tiện.

Nguyên tắc chia chuyên ngành: Số sinh viên của một lớp chuyên ngành không vượt quá số lượng cho phép nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo. Sinh viên được đăng ký nguyện vọng và được xếp theo nguyện vọng nhưng khi số lượng đăng ký vượt quá số lượng cho phép thì sẽ xét ưu tiên theo điểm trung bình chung từ cao xuống. Điểm trung bình chung là điểm lấy từ các học kỳ trước, tổng kết được cho đến thời điểm chia chuyên ngành.