Ban Chủ nhiệm Khoa

 

Trưởng Khoa:

TS. NGUYỄN HỒNG SƠN

Phó trưởng Khoa:

ThS. LƯU NGUYỄN KỲ THƯ

Phụ trách bộ môn An toàn thông tin:

ThS. HUỲNH TRỌNG THƯA

Phụ trách bộ môn Công nghệ đa phương tiện:

ThS. LÊ MINH HÓA