Thông báo

Thông báo triệu tập sinh viên chuyên ngành Công nghệ phần mềm và Hệ thống thông tin khóa 2015 trở về trước (ngày triệu tập 30/10/2018)

Học bổng CCNA dành cho sinh viên ngành An toàn thông tin, ngành Công nghệ thông tin – CN Mạng máy tính và Truyền thông